Дигитален арт диалог - Happiness Academy - Академия за щастие
Запиши се за нашия бюлетин и получи безплатна е-книга!

Дигитален арт диалог

Дигитален арт диалог
Проектът DigiArts има за цел да се фокусира върху „прекъснатия“ диалог и да разработи качествен и ефективен начин за обмен на информация между младите хора и младежките работници в диалог и сътрудничество и да се подкрепят взаимно по иновативен дигитален начин. DigiArts се фокусира върху разработването на иновативен и творчески метод за младежките работници за насърчаване на социалното включване. Проектът използва ценностите на възстановителното правосъдие и изкуствата, за да укрепи сътрудничеството и диалога между европейските младежи.

Целите на проекта:
  • Нови подходи - Предоставяне на възможност на работещите с младежи да разширят методологията си
  • Подобряване на работата с младежи - Даване възможност на младите хора да получат подходяща подкрепа и младежко консултиране
  • Дигитални изкуства - Подобряване на дигиталните компетентности на работещите с младежи

В рамките на проекта DigiArts партньорите разработват следните продукти:

  • Методологическа рамка за възстановително правосъдие и изкуства
Наръчник за подхода на възстановителното правосъдие и изкуствата, който да даде възможност на младежките работници да разберат как правилно да прилагат иновативния подход. Наръчникът включва въведение за възстановителното правосъдие, какво представлява, откъде идва и какво включва, както и обобщаващ преглед на начина, по който възстановителното правосъдие и изкуствата могат да бъдат съчетани, за да се укрепи равенството и равнопоставеността сред европейската младеж.

Изтегли НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ "ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ И СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА"

  • Среда за електронно обучение DigiArts
Средата за електронно обучение ще включва онлайн дейности за младежките работници, за да се запознаят с новия подход и методология и как да прехвърлят подхода на възстановителното правосъдие и изкуствата в дигитален формат. Платформата включва ангажиращо учебно съдържание за специалисти в областта на младежката работа и млади хора и има за цел да подобри цифровите компетентности на младежките работници, както и обхвата на подкрепата за младите хора.

Партньорите:

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Любов към себе си

3 причини защо
3 практики как
3 признака, че наистина обичаш себе си